سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدیه جعفری –
دکتر حسین عمادی –
دکتر امین کیوان –

چکیده:

جهت بررسی کاربرد زئولیت در پرورش ماهی قزل آلا پروژه در سه مرحله انجام شد . مرحله اول شامل قرار دادن زئولیت در محلول آمونیوم بود . نتایج نشان داد که با افزایش جرم زئولیت میزان جذب آمونیوم افزایش میابد. مرحله دوم شامل عبور دادن محلولهای آمونیوم از ستونهای زئولیت بود . ظرفیت عملیاتی و ظرفیت کل جذب باری زئولیت هر یک از معدن به دست آمد . مرحله سوم آزمایش به مدت ۶۰ روز در دو گروه آزمایشی بود . در گروه اول که متغیر جریان ورودی آب بود ، از دو تیمار با دپی متفاوت استفاده شد . نتایج حاصل آزمایش به مدت ۶۰ روز در دو گروه آزمایشی بود . در گروه اول که متغیر جریان ورودی آب از ۲ تیمار با دپی متفاوت استفاده شد . نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد در مورد سختی و PHتفاوت معنی دار مشهده میشود ولی آمونیوم تفاوت معنی داری نداشت . در گروه دوم دو تیمار با زی توده متفاوت و مقدار زئولیت ثابت در نظر گرفته شد . در این آزمایش بین کانالهای شاهد و تیمار در مورد آمونیوم و سختی تفاوت معنی دار ، ولی PHتفاوتی نداشت .