سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید قباد مکرمی –
دکتر حسین عمادی –

چکیده:

کارایی زئولیت در جذب یون آمونیوم در آب شور در سه مرحله شامل شامل آزمون عبور محلول آمونیوم از ستون زئولیتی ، استفاده از پودر و دانه های زئولیت در ظرف در بسته محتوی محلول آمونیوم و پخش زئولیت در حوضچه های پرورش میگو در مرکز تکثیر و پرورش میگوی کلاهی مورد سنجش قرار گرفت . نتایج بدست آمده در قالب آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج نشان داد که اختلاف معنی دارای بین سه تیمار از لحاظ در صد بازماندگی و میزان رشد وجود ندارد .