سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی صمدی – استادیار ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
زهره خدابنده لو – کارشناس بهداشت محیط
فریبا خدابخش – کارشناس بهداشت محیط
زهرا کاشی تراش اصفهانی – کارشناس ارشد بهداشت محیط

چکیده:

فلوئور عنصری گازی شکل به رنگ زرد کمرنگ با بخار مایل به سفید است که حضور مقادیر بیشتر از استاندارد آن در آب ، آثار نامطلوبی ایجاد می نماید . این مطالعه با هدف بکارگیری زغال استخوان جهت حذفیا کاهش فلوئور در آب ومطالعه عوامل موثر برآن اجرا گردید. غلظت محلول حاوی فلوراید در چهار سطح ۱۰، ۴۰ ،۷۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر با استفاده ازسدیم فلوراید تهیه و با ۵ گرم از پودر استخوان در سه مش ۱۰، ۳۰ و ۷۰ و با زمانهای تماس ۵ ، ۱ و ۲ ساعت در سیستم ناپیوسته مجاورت داده شد . با برداشت نمونه هر ۱۰ دقیقهیکبار غلظت فلوراید باقیمانده در هر مرحله ، توسط روش اسپکتروفتومتری تعیین می گردید. نتایج : نتایج بدست آمده نشان داد که میزان حذف فلوئور با مقدار زغال استخوان ، سایز ذرات زغال pH محلول رابطه مستقیم دارد .نتیجه گیری : زغال است خوان از قابلیت بالایی در حذف و جذب فلوئور و املاح ویونهای آن از محلولهای آبی برخوردار است . جذب فلوئور در pH های پائین ناچیز می باشد و با افزایش pH میزان جذب به نحوقابل توجهی افزایش مییابد.