سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ارسطو عباسیان – مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین کاظمی – مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی دهستانی کلاگر – مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

علف های هرز از مهم ترین عامل محدود کننده تولید کلزا در کشورهای مختلف بوده و کنترل آن ها در سطح جهانی بیشترین هزینه های تولید را به خود اختصاص داده است . به منظور مهار علف های هرز کلزا (رقم هایولا ) آزمایشی در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه پژوهشی مجتمع آموزش عالی عالی ک شاورزی و منابع طبیعیساری ا نجام شد . این آزمایش قالیب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار و ٦ تیمار اجرا شد . تیمارها شامل مقادیر مختلف مصرف تریفلورالین (صفر، ۰/۵، ۱، ۲، ۳ و ۴ لیتر در هکتار) بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که صفاتی مانند عمل کرد محصول , تعداد غلاف , بیوماس کلزا و بیوماس علف های هرز تحت تا ءتیر سطوح مختلف مصرف تریفلورالین قرار گرفته است این اختلافات از لحاظ آماری معنی دار شد (۵%>p).