سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مغربی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست ، دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده عمران ،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استفاده از سنجنده های ماهواره ای در پایش آلودگی هوا و ذرات معلـق مزایـای زیـادی را نـسبت بـه ایستگاه های زمینی سنجش آلودگی به همراه دارد . از این رو مدت هاست که کاربرد این سنجنده ها برای سنجش آلودگی هوا و به خصوص ذرات معلق غبار مورد توجه متخصصین و مدیران شهری قرار گرفتـه است . سنجنده های گوناگون با طول موج ها و دقت های متفاوت برای این منظـور در دهـه هـای اخیـر مورد استفاده قرار گرفته اند، که از ایـن میـان مـی تـوان بـ ه دو سـنجنده TOMS و MODIS اشـاره کرد . مقایسه داده های این دو سنجنده با داده های ایـستگاه هـای زمینـی متعـددی، حـاکی از وجـود ارتباط نزدیک و قابلیت بالای آنها دارد .
با توجه به معضل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی کشور، امکـان اسـتفاده از اینگونـه سـنجنده های ماهواره ای کمک زیادی به پایش آلودگی مـی نمایـد . بـرای ایـن منظـور در چنـد دوره زمـانی ، مقادیر PM 10 ایستگاه های زمینی سنجش آلودگی هوا در تهران با مقـادیر بدسـت آمـده از سـنجندهMODIS نیـز بـه دلیـل TOMS مقایسه گردید که روند مثبتی را بین این دو نشان نمی داد . سنجنده ابعاد بزرگ پ یکسل هایش برای مطالعه آلودگی شهرها مناسب تشخیص داده نشد . در این مقالـه دلایـل وجـود خطــا در پـایش آلــودگی هــوا و میـزان ذرات معلــق در هــوا توسـط MODIS در هــر دو بعــد، تصاویرماهواره و ایستگاه های زمینی تبیین شده است .