سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسن تقی زاده – کارشناس مهندسی متالورژی- شرکت مهندسی بی نالمللی فولاد تکنیک

چکیده:

سنگ آهن مهمترین ماده اولیه مصرفی در کارخانجات تولید آهن و فولاد م یباشد که در روشهای مختلف تولید ، بصورت دان هبندی شده و یا تغلیظ شده مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر تعدادی از معادن بزرگ سنگ آهن کشور جهت رفع نیازهای فعلی در حال بهره برداری م یباشند ، لکن با در نظر گرفتن برنامه های افزایش ظرفیت فولاد کشور در سالهای آتی ، استفاده از سایر معادن سنگ آهن نیز ضروری بوده و بایستی مورد شناسایی ، اکتشاف و استخراج قرار گرفته و متناسب یا کیفیت آنها در واحدهای تولید آهن و فولاد به روشهای احیاء مستقیم ، کوره بلند و یا سایر روشهای موجود مورد استفاده قرار گیرند. معادن چاه گز، زرند و ساغند در ناحیه آه نخیز بافق قرار داشته و قرار بر این است که از سنگ آهن معادن زرند و چاه گز نیز برای برنامه های مورد نظر فعلی توسعه فولاد کشور استفاده گردد. بررسیها و آزمایشاتیکه بر روی این معادن انجام گرفته نشاندهنده این است که این سنگها دارای ترکیبات مگنتیتی همراه مقداری کانیهای گوگرددار، پیریت و پیروتیت است. تحقیقاتی که جهت استفاده از سنگهای دانه بندی شده معادن فوق الذکر جهت تولید آگلومرات (زینتر) و ضریب حذف گوگرد آنها در جریان پخت و ارزیابی کیفیت آنها در مقایسه با سنگ آهن معدن چغارت (بافق) انجام گردیده نشاندهنده این است که :سنگ آهن معدن چاه گز با مقدار فسفر تا۰/۱۸۰درصد و مقدار آهن حداقل ٦٠ درصد م یتواند در تولیدآگلومرات (زینتر) مورد نیاز کور ههای بلند استفاده گردد و مشخصات ذوب بهتری را برای کور ههای بلند نسبت به سنگ آهن معدن بافق فراهم سازد، لکن سنگهای گوگرددار معادن زرند و ساغند بدون تغلیظ اولیه در کارخانجات تولید آهن و فولاد قابل استفاده نمی باشند و بایستی مورد فراوری قرار گیرند.