سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین زارع رشکوئیه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اطمینان از پایداری شیبهای سنگی به ارزیابی مقاومت توده سنگ شیب نیاز دارد. به علت ماهیت پیچیده توده سنگ، تعدادی از محققان تلاشهایی را برای یافتن ارتباط میان شرایط پایداری یک سیب و پارامترهای توده سنگ انجام داده اند. بسیاری از این روش ها توسط اشخاص دیگر اصلاح شده و هم اکنون به صورت عملی در مرحله امکان سنجی و حتی طراحی نهایی پروژه ها استفاده می شود. در این مقاله، روش های موسوم طراحی تجربی شیبهای سنگی مرور شده و کارایی هر روش طبق مطالعات انجام شده، مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده منحنیهای ارتفاع شیب در مقابل زاویه شیب برای شرایط آب زیرزمینی متوسط و خشک جهت طراحی شیبهای سنگی ارائه شده است.