سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا شهریاری – کارشناسی صنایع – تولید صنعتی – کارشناس سیستم در شرکت خودروسازی بن رو

چکیده:

در ایـن مقالـه به بررسی کاربرد شبکه های عصبی در کیفیت با توجه به آنالیز خطاهای بالقوه در فرآیند و بررسـی اسـتفاده از شـبکه هـای عصـبی در مـورد آن جهـت آنالـیز بهتر عیوب و بررسی خطاهای بالقوه موجود در فرآیند پرداخته شده است .
در نهایـت سـعی شـده اسـت مـدل مـربوط بـه آن بـه گونه ای طراحی شود که بتواند تمام مواردی که در تکنـیک FMEA کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا از کارایی کمتری برخوردار است را پوشش داده و به طور جامع قابلیتهای این تکنیک را برجسته نماید و آن را کامل نماید . هدف اصلی در این مقاله پیشگیری از وقوع عیب در فرآیند و محصول و پیش بینی کیفیت آن در فرآیند
یا طراحی محصول، می باشد .