سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل آیتی – دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا بهنود – کارشناس ارشد ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مدل های آماری تصادفات همواره به منظور برآورد تقریبی و احتمالی تـصادفات ترافیکـی در موقعیت های گوناگون محیطی و بر حسب جلوه های هندسی مختلف مسیرها و تقاطع هـا ارائـه می شود . با استفاده از این مدل ها می توان شاخص های کارآیی مربوط به هر یـک از تـ دابیر اصلاحی مشخصه های هندسی راه را در قالب ضرایب تعدیل تصادف )AMF) مـورد بررسـی قرار داد . این گونه شاخص ها به خصوص در زمان ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی پروژه های ایمن سازی راه و تخصیص منابع در این نوع پروژه ه ا، جهت مقایسه هزینه های اجرایـی بـا AMF منافع ایمنی به دست آمده بیشترین کارآیی را دارا می باشد . ضرایب تـصحیح تـصادف شاخص هایی است که در الگوریتم پیش بینی تصادف به منظور نشان دادن اثر ایمنی جلوه ای از یک طرح هندسی یا کنترل ترافیکی خاص به کار می رود . ضریب AMF برای شرایط اسمی یا پایه هر مشخصه از طرح هندسی یا کنترل ترافیکی دارای ارزشی معادل ۰/۱ اسـت . هـر مشخصه ای که نسبت به شرایط اسمی یا پایه سابقه تصادفات بیشتری را در پی داشته باشـد ارزشی بیش از ۰/۱ خواهد داشت . همچنین ، هر مشخصه ای که سابقه تصادفات کمتری را به دنبال داشته باشد ارزشی کمتر از۰/۱ را در بر خواهد گر فت . در این مقاله مقادیر و روابطی از ضرایب AMF برای عرض خطوط ، عرض و نوع رویه شانه ها، قوس های افقی ، کناره های راه و تقاطع های هم سطح ارائه شده است .