سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد کیانفر – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز اندیمشک

چکیده:

این مقاله دستاورد تحقیقی است که توسط محقق در شرکت مخابرات کرج صورت گرفته تا تعیین نماید که کاربرد اینترنت و فناوری شبکه داخلی اینترانت و اکسترانت در اموزش چه تاثیری بر بهره وری کارکنان خواهد داشت و اینکه تاثیرگذاری کدام یک از این روشهاه که آموزش را به صورت الکترونیکی و مجازی ارائه می دهند بیش از بقیه می باشد همچنین در این تحقیق از روش زمینه ای استفاده شده است و نوع تحقیق کاربردی می باشد و از روشهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS 13 انجام شده ا ست همچنین از طریق این نرم افزار از جامعه آماری که کلیه کارکنان اداره مخابرات کرج می باشد تعداد ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که با اطمینان ۹۵% و خطای قابل قبول ۵% آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای (T-Test) وخی دو انجام گرفت. در تحیق حاضر از پرسشنامه به عنوان ابزار تحقیق برای ازمون فرضهای تحقیق استفاده شده و پایایی آن با استفاده از ضریب الفای کرونباخ ۸۰% به دست امد که در نتیجه این تجزیه و تحلیل مشخص شد که کاربرد اینترنت در اموزش الکترونیکی (اموزش الکترونیکی) به میزان خیلی زیادی بر بهره وری کارکنان تاثیر می گذارد و هیچ تفاوت معنی داری بین تاثیر کاربرد اینترنت، اینترانت و اکسترانت در آموزش بر بهره وری کارکنان مخابرات وجود ندارد.