سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محدثه آقایی فروشانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – استادیار دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از جنبه های مورد مطالعه درباره کودهای آلی نظیر لجن فاضلاب که به اراضی کشاورزی افـزوده مـی شـوند بررسی مسائل زیست محیطی مرتبط با استفاده از این کودها همانند میزان جذب عناصر سنگین توسط محصـولاتی کـه در خاک های تیمار شده با این کودها کشت می گردند، می باشد . هدف از تحقیق حاضـر بررسـی اثـرات لجـن فاضـلاب برجذب عناصر پـر مصـرف (K, P, N) و عناصـر کـم مصـرف (Zn , Fe) و عناصـر سـنگین سـمی (Cd , Pb) و عملکرد کل گیاه بود . این مطالعه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی اهواز با دو سطح لجن ۵۰ و ۱۰۰ تـن در هکتـا رو تیمار شاهد ( بدون کود ) در چهار تکرار و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردیـد . آزمـایش در طـول یـک دوره رشد گیاه جو انجام گرفت . نمونه برداریهای گیاه در سه زمان علوفه تـازه ) ۵ ۰ روز پـس از کشـت ) ، قبـل از خوشـه رفتن (۹۰ روز پس از کشت ) و موقع برداشت( ۶ ماه پس از کشت جو ) انجام شد . نمونه برداری های گیـاه جهـت تعیـین غلظت عناصر پر مصرف و عناصر سنگین در بخشهای ساقه، برگ، کاه و دانه جو انجام شد . نتـایج تجزیـه گیـاه نشـان می دهد لجن فاضلاب باعث افزایش معنی دار نیتروژن، فسفر، پتاس و کادمیوم در مقایسه با شاهد در بخشهای رویشـی گیاه شد . تجزیه دانه جو هم نشان داد که با افزودن لجن فاضلاب غلظت نیتروژن، فسفر، پتـاس، آهـن و روی دانـه در مقایسه با شاهد افزایش معنی دار داشت . عملکرد علوفه جو هم در تیمار لجن ۱۰۰ تن در هکتـار در مقایسـه بـا شـاهد افزایش معنی دار داشت . عملکرد دانه جو در دو سطح لجن با شاهد افزایش معنی داری را نشان داد .