سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا مهرآبادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان (ایستگاه تحقیقات پنبه
هادی افشار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ‐ مشهد، مجتمع کشاورزی طرق
محمد سیرجانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان (ایستگاه تحقیقات پنبه کاشمر

چکیده:

بهمنظور کاهش آب مصر فی در زراعت پنبه به سبب جلوگیری از تبخیر از سطح خا ک و تعرق بوسیله علف های هرز، از مالچ پلاستیک بر روی ردیف های آبیاری استفاده شد . بدین خاطر طرح تحقیقاتی با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده (Split plot) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل سه تیمار اصلی شامل: دوره های آبیاری ۶، ۹ و ۱۲ روز و سه تیمار فرعی : ١-‐مالچ پلاست یک سیاه رنگ ٢‐ – مالچ پلاستیک سفید(غیر شفاف) و ٣‐- تیمار شاهد (بدون استفاده ازورقه های پلاستیکی) در سه تکرار در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزیو منابع طبیعی کاشمر در سال ١٣٨٣ اجرا شد . مقادیر آب مصر فی در هر مدار آبیاری به اندازه ای انجام شد تا رطوبت خا ک به حد ظرفیت زراعی برسد . نتایج بدست آمده نشان داد کاربرد مالچ پلاست یک موجب کاهش آب مصرفی نسبت به تیمار شاهد شد . علاوه بر این ورقه های پلاستیکی سیاه رنگ تاثیر بیشتری بر کاهش آب مصرفی باقی گذارد. نتایج همچنین نشانگر تاثیر غیر معنی دار کاربرد مالچ پلاستیک برکاهش رشد علف های هرز و افزایش اجز ا عملکرد و نیز افزایش معنی دار عملکرد در مقایسه با تیمار شاهد بود.