سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نصیبه رضوان طلب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی بهمنیار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ارسطو عباسیان – مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

ماده آلی به عنوان کلید حاصلخیزی و باروری خاک شناخته شده است . به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کمپوست لجن و فاضلاب به صورت جداگانه و تلفیقی بر برخی صفات زراعی مرتبط با عملکرد دانه در ذرت (رقم سینگل کراس ۷۰۴ ) آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در سال زراعی ۱۳۸۶ به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش مقادیر مختلف کمپوست لجن فاضلاب ( ۲۰ و ۴۰ تن در هکتار) به صورت جداگانه و تلفیقی با کود شیمیایی (سولفات پتاسیم، سوپر فسفات تریپل به میزان ۷۵ و اوره ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار) و شاهد (بدون کود شیمیایی و کود آلی) به عنوان عامل اصلی و استفاده یکساله ( ۱۳۸۶ ) یا دوساله (۱۳۸۵-۱۳۸۶) کودهای مذکور به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شد . نتایج نشان دادند که استفاده از لجن فاضلاب تلفیقی به مدت دو سال متوالی باعث شد که عملکرد دانه به میزان ۴۱ درصد نسبت به شاهد و میزان ۲۲ درصد نسبت به کود شیمیایی افزایش یابد . بالاترین عملکرد دانه و وزن صد دانه هنگا می که از لجن فاضلاب ۴۰ تن در هکتار همرا ه با ۵۰ درصد کود شیمیایی به مدت دو سال استفاده شد ، به دست آمد . بالاترین بیوماس نیز مربوط به کاربرد لجنفاضلاب ۲۰ تن در هکتار به مدت دو سال متوالی بود.