سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده مرتضی سیدیان – دانشجوی دکتری سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
رضا طارقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شه
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اه

چکیده:

تقریباً در تمام نقاط دن یا از بتن معمولی به صورت گستردهای برای پوشش کانالهای آبیاری استفاده م یگردد . در قرن حاضر، تکنولوژ ی نانو مواد با سرعت خیره کنندهای در حال توسعه میباشد و در آینده در بس یاری از مواد به کار برده خواهد شد . با توجه به وزن بسیار کم نانو مواد افزوده شده به ترکیب بتن، م یتوان گفت که افزا یش مقاومت فشار ی، منجر به افزا یش طول عمر بتن میگردد. در این تحقیق با توجه به منابع منتشر شده، اقدام به بررسی تأثیر نانو مواد Nano-Al2o3 ، Nano-SiO2, Nano-Fe2O 3 و مواد افزودنی بخار سیلیکا و مونت موریلونیت ، تغییر ساختار آل ی داده شده بر رو ی مقاومت فشار ی بتن شده است . نتایج بدست آمده نشان داد که با افزا یشدرصد مقدارNano-SiO 2 میزان مقاومت فشاری بتن افزایش مییابد، اما با افزایش درصد مقدارNano-Fe2O 3 ومونت مور یلونیت تغ ییر ساختار آل ی داده شده، م یزان مقاومت فشار ی ابتدا افزا یش و سپس کاهش م ییابد. تأثیر نانو آلومینا بر روی مقاومت فشاری کم میباشد همچنین مقاومت فشاری ۲۸ روزه بخار سیلیکا قابل توجه می باشد . همچنین در این مطالعه و بر اساس نتا یج بدست آمده، مقدار درصد به ینه نانو مواد در ترک ی ب بتن که بی شترین مقاومت فشاری را تأمین نماید ارائه گردید.