سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی
مریم پازوکی – دانشجوی آارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگ
فاطمه باغی – دانشجوی آارشناسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهوا
لیلا عزیزپور – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهوا

چکیده:

فرایند انعقاد شیمیایی در تصفیه خانه ها یکی از مراحل مهم جهت حذف یا کاهش کدورت و رنگ و میکرو ارگانیزمها می باشد.رایج ترین موادی که در این فرایند به کار برده می شوند نمک های آهن و آلومینیوم هستند.. با وجود کارایی مطلوب پلی الکترولیت ها ی مصنوعی در این فرایند به علت اثرات زیان آوری که این پلیمرها و یا منومرهای آنها در دراز مدت بر سلامتی انسان می گذارند،در سالهای اخیر گرایش بیشتری به استفاده از پلیمر های آلی طبیعی به جای مواد مصنوعی رواج یافته است.اینگونه منعقد کننده ها قابل تجزیه بیولوژیکی هستند وباقی مانده آنها در آب ، عوارضی را در بدن مصرف کننده ایجاد نمی کند . بنابر این از نظر بهداشتی بر پلیمرهای مصنوعی ارجحیت دارند. در این پژوهش استفاده از نشاسته گندم به عنوان کمک منعقد کننده آلی طبیعی به جای پلیمر های مصنوعی در رفع کدورت آب و کاهش میکرو ارگانیزم ها همراه با منعقد کننده ای چون آلوم مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور تطبیق آزمایشات با شرایط طبیعی،آب رود خانه کارون مورد آنالیز قرار گرفته است. به این ترتیب نتایج آزمایش ها واقعی تر و کاربردی تر می باشد .در تکمیل مطالعات مذکور تاثیر عوامل مختلفی مانند غلظت نشاسته گندم، غلظت آلوم در کدورت های بالا،متوسط وپایین مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که نشاسته گندم در حذف کدورت آب و میکرو ارگانیزم ها از کارایی بالایی برخوردار است . به طوری که در کدورت پایین (۳۰ NTU) با مصرف ۴ میلی گرم در لیتر نشاسته و ۱۲ میلی گرم در لیتر آلوم راندمان حذف کدورت کلیفرم به ترتیب ۹۴ و ۹۷ درصد رسیده که در مقایسه با آلوم به تنهایی ۸۹ %بوده است . در کدورت متوسط (۱۰۰NTU)با کاربرد ۴ میلی گرم در لیتر نشاسته و ۸ میلی گرم در لیتر آلوم راندمان حذف کدورت و کلیفرم به ترتیب ۹۸/۹ و ۹۹ درصد بوده که در حالت آلوم به تنهایی ۹۷/۲% می باشد. در کدورت بالا (۱۱۷۰NTU) با مصرف ۳۰ میلی گرم در لیتر نشاسته راندمان حذف کدورت ۹۱/۸۲% بوده که در حالت آلوم به تنهایی ۹۸/۲۴% بوده که می توانتیجه گرفت نشاسته در کدورت بالا تاثیری بر روندحذف کدورت نداشته است و بیشتر میزان ماده منعقد کننده ( ۱۸ میلی گرم در لیتر) موثر بوده است. و راندمان حذف کلیفرم در کاربرد نشاسته ۹۹/۵۳% بوده است. با توجه به بررسی های بعمل آمده می توان نتیجه که در کدورت های پایین ومتوسط با کاربرد ۴ میلی گرم در لیتر نشاسته راندمان خوبی در حذف کدورت و میکرو ارگانیزم ها به دست می آید. اما راندمان کاهش میکرو ارگانیزم ها حتی در حالت با کدورت بالا نیز مطلوب می باشد.