نشان شرح:

نشانه ی هشدار نما این نشان از دو نقطه عمود بر سطر (عمود بر هم) تشکیل گردیده است. از زبان فرانسه و در زبان انگلیسی معادل Colon اورده شده است. در فارسی با عناوین نشان شرح، هشدار نما و یا دو نقطه برای شرح، بر شماری و توضیح بیشتر مطالب به کار برده می شود. این نشان مکنی بلندتر و بیشتر از یک نقطه می باشد. موارد استفاده بعد از کلماتی می آید که به طور معمول پس از آنها توضیح می دهند و یا تعریف می کنند  بر می شمارند، مانند: عبارت است از: عبارتند از: او را با است. مثال مانند:

به این قرار :به این ترتیب

به این سان :

هنگامی – با چهار چیز را باز نتوان آورد:

سخن گفته را، تیر انداخته را، عمر گذشته را و قضایی رفته را. – قبل از نقل قول یعنی پیش از آنکه عین گفته دیگری را میان سخن خود آوردهاند، دو نقطه میگذارند و آنگاه قول منقول را میان علامت « » می آورند. مانند: فردوسی شاعر حماسه سرای ایران گفت: « میازار موری که دانه کش است؛ که جان دارد و جان شیرین خوش است» – برای نشان دادن ساعات کار، ساعات حرکت، عنوان تلگرافی، اوقات پذیرایی،

آدرسی، تاریخ تلفان به کار برده می شود، مانند:

ساعات کار دفتر مرکزی

ساعات حرکت قطار فوق العاده تهران – مشهد:

یکشنبه و دوشنبه هر هفته : ۲۲٫۳۵

۲۰٫۴۵ :چهارشنبه و جمعه هر هفته

عنوان تلگرافی :

صبر »کارگزار « :اوقات پذیرایی

بعد از ظهرها: ؛ تا ۷

, ۱۳۵۸ تاریخ: اول دی ماه

– در نامه های بازرگانی، پس از عنوان دو نقطه گذارده میشود، مانندآقای محترم

مشتری گرامی:

خواننده عزیز: و   توضیح دو نقطه برای تنظیم صحیح نوشته مورد استفاده قرار میگیرد. به این ترتیب که هنگام رسیدن به علامت مزبور، یک سطر پایین تر آمده و به فراخور و با توجه به روال صفحه آرایی نوشته بین ۱/۵ تا ۶ سانتیمتر نسبت به سطرهای بالا به داخلی می رویم.

بدین ترتیب مخاطب در همان نگاه اول متوجه می شود که موارد بر شمار شله مربوط به پاراگراف بالایی بوده و خود قسمتی مستقل از عبارت کلی است.