سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود قهرمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
حسین سرپولکی – دانشگاه علم و صنعت ایران
کاوه ارزانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در تحقیق حا ضر خواص و کاربرد نفلین سینیت معدن کلیبر آذربایجان ، همچنین جایگزینی آن به جای فلدسپات در انگوب کاشی کف بررسی گردیده است . نتایج آزمایش XRD از پودر اولیه کنستانتره نفلین سینیت، مبین حضور مینرال مسکوویت در این خاک بود . با افزودن مقدار نفلین در ترکیب انگوب بجای فلدسپات پتاسیک، تمامی خواص مورد نظر بهبود یافت . بررسی ها بهترین نتایج را در جایگزینی معادل وزنی فلدسپات نشان داد . ریزساختار نمونه ها به خوبی نشان می دهد که با افزایش درصد نفلین سینیت در ترکیب انگوب، ویسکوزیته فاز مذاب انگوب افزایش یافته که ضمن به دام انداختن حباب های ناشی از خروج گا زهای فرار بدنه، به کاهش عیب حباب های ریز سطح لعاب کمک شایانی می نماید . چسبندگی انگوب به بدنه و لعاب در نمونه های جایگزین شده نیز به خوبی انجام پذیرفته است . با توجه به کشف منابع گسترده نفلین سینیت در ایران، پژوهش حاضر مجموعه نتایج حاصل از جایگزینی این ماده بجای فلدسپات را به منظور ترویج و توسعه مصرف نفلین سینیت ارائه می دهد