سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فیروزه یزدانی – عضو مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – عضو مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – عضو مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران
بهروز مؤذن قمصری – عضو مجتمع آموزش عالی ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

در کشاورزی از بقایا و مواد افزودنی برای بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده می شود . از سوی دیگر در مناطق خشک و نیمه خشک جهان که قسمت های وسیعی از کشور ایران را شامل می شود، کمبود رطوبت در فصول رشدی گیـاه مـوجب نقصان شدیـد عملکرد گیاهان زراعی می شود . با استفاده از مواد افزودنی نظیر بقایای گیاهی، کود دامی، کود کمپوست و پلیمرهای سوپر جاذب میتوان قابلیت نگهداری و ذخیره سازی آب در خاک را افزایش داد (.۴) پلیمرهای سوپرجاذب بی بو، بی رنگ و بدون خاصیت آلایندگی در خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی هستند . این مواد از نظر بارالکتریکی دارای انواع آنیونی، کاتیونی و خنثی بوده که نوع آنیونی آن در کشاورزی حائز اهمیت است (۱) این مواد به عنوان جاذب آب، در افزایش ظرفیت نگهداری و جذب آب در خاک مورد استفاده قرار می گیرند و این خصوصیت برای مقابله با شرایط کم آبی و کاهش اثرات سوء تنش خشکی اهمیت بسزایی دارد (۴) اهدف این تحقیق شامل بررسی اثرات مقادیرپلیمرسوپرجاذب در کاهش اثرات سوء تنش خشکی تحت شرایط گلخانه ای روی وضعیت رشد سویـا، گره زایی روی ریشه های سویا می باشد .