سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه خاکسار – استادیار موسسه تحقیقات خفاظت خاک و آبخیزداری
مراحم رحمتی – مربی پژوهشی موسسه تحقیقات شیلات

چکیده:

دراین طرح استفاده از ژئوگرید برای حفاظت از خاک و تثبیت شیب ها مورد تحقیق واقع شده است. در شرایطی ک ه بدلیل شیب زیاد منطق ه احیاء پوشش گیاهی امکا نپذیرنیست می باید به شیو ههای عملی تصنعی متوسل شد. کارآیی ژئوگریدها از نظر فنی و اقتصادی در تثبیت و یا کاهش فرسایش خاک در شی بهای تند مشرف به مخازن سدها و یا ترانشه های حاصل از جاد هسازی مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد کارایی شبک ههای پلیمری از پلا تهای با اندازه ۲تا ۱۲ متر استفاده شده است که بوسیله ی ورقه های فلزی محصور شده اند. در انتهای پلا تها بشکه های جم عآوری رواناب و رسوب کارگذاشته شده که رواناب و رسوب بعداز هر بارندگی به داخل آن ها هدایت می شوند. در این طرح تیمارهای شبکه پلیمری با پوشش مرتعی طبیعی ، ژئوگرید با پوشش عمدتاً یونجه یکسال ه و مرتعی بومی ناشی از بذر پاشی ، و بدون ژئوگرید در دو حالت پوشش مرتعی طبیعی و بذرپاشی یونجه یکسال ه و گونه های مرتعی طبیعی و در د و شیب ۸۵ درصد و ۱۱۰ درصد در سه تکرار مورد بررسی شدند. بعداز هر رویداد، رواناب و رسوب جمع آوری شده در مخازن، اندازه گیری می شود و سپس در ظروف جم عآوری نمونه برداشته شده و جهت آزمایش غلظت رسوب به آزمایشگاه ارسال شدند.داده های به دست آمده از ۹ رویداد ذکر شده با برنام? spssمورد تحلیل قرار گرفت، بیشترین تغییرات بین کرت ها در شیب ۱۱۰ درصد وجود دارد و در شیب ۸۵ درصد تفاوت معنی دار نیست. در کل کرت های حفاظت شده با ژئوگریدها فرسایش کمتری را نشان م یدهند