سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان محمدی – دانشجوی سال آخر کارشناسی مهندسی آب
رضا سکوتی اسکوئی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
مجید منتصری – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
سینا بشارت – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

سیل به وضعیتی اطلاق می شود که در آن جریان رودخانه بصورت غیر منتظره ای افزایش پیدا کرده بطوریکه باعث خسارت مالی و جانی گردد. در طراحی بسیاری از سازه های هیدرولیکی، محاسبه حداکثر دبی لحظه ای سیلاب کفایت می کند.کافی نبودن ایستگاههای آب سنجی استفاده از روشهای تجربی را برای برآورد جریانات ابی ضروری کرده است ولی ماربست روش مناسب برآورد دبی رودخانه ها لازم است مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق از روش پیشنهادی سازمان حفاظت خاک آمریکا S.C.S برای محاسبه حداکثر دبی سیلابی در حوضه آبخیز رودخانه روضه چاایی در استان آذربایجان غربی استفاده شد. پس از محاسبه دبی سیلابی از آمار بارش حوضه آبخیز مذکور برآورد شده و مقادیر حاصل با آمار مشاهداتی از ایستگاه دبی سنجی به روش همبستگی مورد واسنجی قرار گرفت. ضریب همبستگی حاصل با خطای ۵%، رابطه کاملا معنی داری را نشان داد که امکان کاربست این روش را در برآورد دبی حداکثر در منطقه نشان می دهد.