سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

هدایت کارگرشورکی – گروه مشاورین سامان آوران توسعه
فاطمه پاکنژاد – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد میبد

چکیده:

ابعاد مختلفی را می توان به منظور ارزیابی کارکرد نظام رسمی و دانشگاه ی آموزش فن آوری انرژی مد نظر قرار داد . در این میان , پژوهش حاضر به کاوش در چهار حوزه تولید , توزیع , مصرف و مدیریت ان رژی می پردازد و از طریق گرد آوری اطلاعات مورد لزوم از نمونه ای به حجم ١٥٨٥ نفر از دانشجویان مهندسی , به کمک پرسش نامه های بیست س ؤالی , فرضیه اصل ی وجود ضعف در نظام آموزش دانشگاهی ایران در زمینه توسعه و انتقال فن آوری انرژی را م ورد آزمون قرار می دهد . پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آنها به کمک فنون آماری مناسب , فرضیات فرعی تحقیق مورد ت أیید واقع شده و در مجموع فرضیه اصلی پژوهش نیز در سطح اطمینان ٩٥ در صد پذیرفته می شود . در پایان برمبنای یافته های تحقیق , نسبت به ارائه پیشنهادهایی
کاربردی در سطوح دانشگاه , صنعت , مدیریت و پژوهشی اقدام صورت گرفته است .