سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحسن حسام زاده حجازی – استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
مهدی ضیائی نسب – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

جنس شنبلیله از خانواده Fabaceae می باشد که در ایران تقریبا دارای ٣٢ گونه علفی یکساله و چند ساله است . بعضی از گونه های آن از جمله T. elliptica ،T. Disperma (چند ساله) و T. Persica (یکساله) انحصاری ایران می باشد. در این تحقیق از روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین برای مطالعات کروموزومی استفاده گردید . نتایج حاصل نشان داد که هر سه گونه مورد مطالعه با تعداد کروموزوم پایه x=8، دیپلوئید بوده و دارای تعداد کروموزوم (۱۶=۲n=4x) می باشند . دو گونه T. persica و T. disperma به ترتیب دارای بیشترین و کمترین طول متوسط کروموزوم بودند . از لحاظ وضعیت تکامل کاریوتیپی، گونه های T. disperma و T. elliptica با فرمول کاریوتیپی ۸m و اختصاص کلاس ۱A به خود، از کاریوتیپ متقارن (از لحاظ موقعیت سانترومر) و ابتدائی برخوردار بودند. در صورتیکه گونه T. persica با فرمول کاریوتیپی ۳m+5sm و استقرار در کلاس ۲A دارای کاریوتیپ نامتقارنتر و در عین حال متکاملتر نسبت به د و گونه دیگر بود . گونه T. disperma دارای یک جفت ماهواره با اندازه ۰/۸۵ میکرون، طول کل کروموزوم های هاپلوئید ۳۲/۷۰ م یکرون، میزان A1 برابر ۰/۲۰۲ و میزان A2 برابر ۰/۰۷۶ درصد TF برابر ۴۳/۱۳ و مقدار DRL برابر ۲/۸۵ بود. گونه T. elliptica دارای یک جفت ماهواره به طول ۰/۹۶ میکرون، طول کل کروموزوم های هاپلوئید ۳۴/۲۸ میکرون، میزان A1 برابر ۰/۱۹۹ و میزان A2 برابر ۰/۰۸۵ ، درصد TF برابر ۴۳/۲۸ و مقدار DRL برابر ۳/۵۰ بود گونه T. persica دارای طول کل کروموزوم های هاپلوئید ۴۰/۹۵ میکرون، میزان A1 برابر ۰/۴۳۹ و میزان A2 برابر ۰/۱۰۲، درصد TF برابر ۳۵/۶۷ و مقدار DRL برابر ۳/۳۴ بود.