سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ملائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بوی
اردشیر شفیعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بوی
مسعود یوسفی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

چکیده:

طرح تحقیقاتی کاشت درختان مثمر دیم با استفاده از رواناب در دامنه های شیبدار در ایستگاه تحقیقاتی مدیریت دام در مرتع مارگون به منظور ارزیابی وضعیت زنده مانی و رشد درختان مثمر دیم انجام گردیده است . در این طرح سه گونه گیاهی مثمر : بادام (وحشی و اهلی )، بنه (پسته وحش ی) از طریق انتقال نهال و قلمه غرس گردید . در این طرح از کرتهای مربعی با سه اندازه مختلف بعنوان سطوح جمع آوری هرز آب استفاده گردید. این طرح در قالب طرح آماری بلوکهای تصادفی با سه تکرار انجام گرد ید. نتایج نشان می دهد بادام اهلی و بادام وحشی از نظر زنده مانی از درصد بالایی برخوردار بوده اند در حالیکه بنه و مو برای منطقه مناسب نبوده است . بر اساس نتایج تجزیه واریانس ارتفاع و قطر نهالها، بطور کلی استفاده از کرتهای جمع آوری هرز آب برای بادام اهلی و باد ام وحشی تأثیر چشمگیری در رشد نهالها داشته است و با افزایش مساحت کرت، میزان رشد نیز افزایش یافته است بطوریکه در بادام اهلی نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی دار در سطح ۱ درصد بوده است ولی تفاوت اندازه ارتفاع و قطر نهالها در کرتها با اندازه های مختلف نسبت به همدیگر معنی دار نبوده است