سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کریم زاده ثمرین – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
فرهاد ملک قاسمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
قهرمان سهرابی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده:

سنگ میزبان کانسار قره چیلر – قره دره بیوتیت گرانیت می باشد، که بوسیله هورنبلند گرانیت، میکروگرانیت و گرانودیودیت همراهی می شود. دایکهای متعدد آندزیتی، دیوریتی، پگماتیتی در کلناحیه دیده می شود . دو نوع کانه زایی در منطقه قابل مشاهده است. الف ) غالبا رگه ای هیدروترمالی متشکل از کانه و کوارتز این رگه ها دارایروند SE-Nw و بعضا NE-SW به ضخامت ۱۰cm تا ۳ متر مشاهده می شوند. بیشتر این رگه ها حاوی کانه های کالکوپیریت، بورنیت، کالکوسیت، کوولیت، اسفالریت ، مگنتیت، مولیبدنیت با مقدار زیادی کوارتز هستند که در محل تقاطع رگه ها کانه سازی از گسترش زیادی برخوردار است. ب) کانه زایی افشان در زونهای آلتره و خرد شده بصورت مالاکیت، اکسیدهایثانویه آهن و پیریت مشاهده می شود. دگرسانیهایموجود در منطقه بصورت سیلیسیفیکاسیون شدید، بیوتیتک، پتاسیک، پروپلتیک و دگرسانی سوپرژن بصورت پوشش های زرد (اکسیدهای ثانویه آهن) می باشد. ویژگیهای از قبیل زونهای دگرسانی، توده های آذرین متعدد،زونهای آلتره و خرد شده، افزایش تعداد رگه های هیدروترمالی و درزه ها به سمت مرکز فعالیت هیدروترمال (قره چیلر) و جوشش (Bolling) سیال هیدروترمالی شباهت این کانسار را به کانسارهای پورفیری نشان می دهد. لذا مطالعات بیشتری جهت برآورد ذخیره این کانسار لازم است.