سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عفت یوسفی – شرکت مهندسین مشاور جهدآزما
محمد غفوری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
سیده لیلا طالبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شناخت خواص فیزیکی – شیمیایی و کانی شناسی خاک ها در عملیات سازه ای نقش مهمی دارد . با توجه به مطالعات انجام شده در محدوده شهر مشهد، خاک های سیلتی و رسی پراکندگی زیادی د ر سطح شهر به خصوص در مناطق مرکزی و شمال شهر دارند . در این مقاله ابتدا با توجه به تاریخچه زمین شناسی منطقه و تعیین سنگ منشا رسوبات شهر مشهد، نوع کانی های رسی موجود در محدوده پیش بینی شده است . با توجه به شاخص خمیری حاصل از آزمایشات انجام شده بر روی ۳۹۱۲ نمو نه ریزدانه در نقاط مختلف در بستر خاک محدوده، نوع کانی – های رسی موجود، کائولینیت و ایلیت تشخیص داده شد . به طور کلی شاخص خمیری خاک های ریزدانه بستر شهر مشهد بین صفر تا ۲۰ متغیر بوده که نشان دهنده خاک با حساس یت و فعالیت کم می باشد . به طور کلی در س طح شهر از شما ل به جنوب و از سطح به عمق شاخص خمیری رسها افزایش مییابد .