سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم قربانی – دانشکده علوم زمین ، دانشگاه علوم پایه دامغان
منصور وثوقی عابدینی – دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق شهر دامغان واقع است . نوار ماگمایی موجود در این منطقه با روند شمال شرق – جنوب غرب ، عمدتاً متشکل از سنگ های ولکانیکی با ترکیب بازیک تا اسیدی است . بر اساس نتایج حاصل از تجزیه الکترون مایکروپروب ، آمفیبول های موجود در سنگ های مورد مطالعه بر اساس تقسیم بندی لیک و همکاران ، در گروه کلسیک قرار می گیرند و شامل انواع پارگازیت ، فروپارگازیت ، فروپارگازیت هورنبلند و هورنبلندپارگازیت میباشند محاسبة ژئوبارومتری این سنگ ها با استفاده از آلومینیم کل آمفیبول ، بر مبنای فرمول اشمیت +۴/۷۶AltotP( ± ٠/٦ Kbar ) = – ٣/٠١ نشاندهنده فشارهای۸/۶۴ jh 9/70 ;dg,fhv , 3/48 jh 4/47 کیلو بار برای سنگ هایمورد مطالعه می باشند . این فشارها به ترتیب معادل با اعماق حدود ٣٢ تا ٣٦ کیلومتر و ١٣ تا ١٦ کیلومتر هستند . دمای تعادل کانی ها با استفاده از ژئوترمومترهای مختلف محاسبه و نشاندهنده تغییرات دمایی بین ٧٠٩ تا ١١٠٠ درجه سانتی گراد می باشد .