سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی قربانی – گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

کانسار فلدسپات چغایی در جنوب غربی همدان واقع شده است. جهت بررسی کانی شناسی و فرآوری آن، نمونه دریافت شده برای بررسی های مورد نظر آماده گردید. بطور کلی نمونه از اجزا شیمیایی ٢ MgO و CaO ،K٢O ،Na٢O ،Fe٢O٣ ،Al٢O٣ ،SiO تشکیل شده است و عیار مجموعه آهن آن که بصورت Fe2O3بیان شده است بیش از ۰/۶۳ درصد می باشد. جرممخصوص واقعی نمونه ۲/۶۱ گرم بر سانتیمتر مکعب و ضریب کار آن برابربا ۱۰/۹ کیلو واتساعت بر تن متریک تعیین شد. بررسی های انجام شده نشان داده است که برای حصول درجه
آزادی مناسب باید تا ابعاد ٨٠ درصد ریز تر از ١٥٠ میکرون خرد شود و سپس مورد نرمه گیری قرار گیرد(حذف مواد ریزتر از ١٠ میکرون). در این مقاله برای آرایش نمونه از روشهای نرمه گیری ، جدایش مغناطیسی و فلوتاسیون استفاده گردید و مناسب ترین مسیر فرآوری استفاده از خردایش ، نرمه گیری و فلوتاسیون تشخیص داده شد. از مواد شیمیایی مختلفی که در آزمایشهای فلوتاسیون بکار گرفته شد، مناسبترین آنها اسید سولفوریک، آئرو ٨٠١ ، آئرو ٨٠٥ و روغن کاج بود و بهترینPH در محدوده ۲/۵ تا ۳ تعیین گردید. از نتیجه این آزمایشها مقدار آهن مجموعًا به ۰/۱% Fe2O3 کاهش داده شد و در این حالت وزن کنسانتره ۶۹/۳ درصدِ وزن خوراک می باشد.