سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان قنبریان – عضو هیئت علمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
امیر حسین محوی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک
مریم قنبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود قنبریان – کارشناس ارشد، مهندسی محیط زیست

چکیده:

در این تحقیق، میزان رنگبری و کاهش سمیت پساب سنتزی حاوی رنگزای نساجی راکتیو نارنجی ۱۶ (RO16) و پساب واقعی نساجی به وسیله فرآیند نانوفوتوکاتالیز مورد بررسی قرار گرفت. عوامل موثر در رنگبری پساب سنتزی مانند مقدار فوتوکاتالیست تیتانیا، غلظت رنگزا ، pH و حضور نمکهای معدنی بهینه سازی شدند. برای ارزیابی میزان کاهش سمیت، از روش زیست آزمونی در حضور دافنیا مگنا استفاده شد . سمیت پسابها در شروع فرآیند تجزیه فوتوکاتالیزی روند افزایشی داشت و در انتهای فرآیند به میزان بسیار زیادی کاهش یافت . نتایج نشان دادند که فرآیند نانوفوتوکاتالیز قابلیت رنگبری و کاهش سمیت پسابهای سنتزی و واقعی نساجی را دارد.