سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد حنیدی جعفری – دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت

چکیده:

هنوز حذف رنگ از فاضلاب یا پساب صنایع یکی از معضلات اصلی محیط زیست محسوب می گردد. بطوریکه بسیاری از روشهای متداول تصفیه دارای داندمان مناسبی برای تصفیه بسیاری از فاضلابهای رنگی نمی باشند. لذا این پژوهش با هدف بررسی راندمان اثر پراکسید هیدروژن، تشعع ماورای بنفش و سیستم ترکیبی تشعشع اشعه ماورای بنفش و پراکسید هیدروژن برای حذف سه نوع رنگ آزو در محلولهای آزمایشگاهی و پساب صنعتی مورد مطالعه قرار گرفت. بررسیها نشان داد که رنگ آب و قرمز بترتیب بعداز ۷ و ۱۰ دقیقه در معرض اشعه ماورای بنفش به کمتر از ۳۰۰ واحد ADMI کاهش رنگ داد در حالیکه محلول سبز رنگ مقاومت بیشتری داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که تصفیه با روش (UV/H(2)O(2 ماکزیمم کاهش رنگ را در هر سه نوع رنگ داشت. بطوریکه افزودن ۵، ۱۲/۵ و ۲۵ میلی گرم بر لیتر آب اکسیژنه به محلولهای رنگی در معرض تشعشع ماورای بنفش کاهش سریعتر رنگ را بهمراه داشت. بدون افزودن پراکسید هیدروژن حذف رنگ از محلولها به ۳۰۰ واحد ADMI نیاز به زمان بیشتر از ۱۰ دقیقه دارد. از محاسن روشن ترکیبی می توان سرعت عمل در تصفیه این پسابها را نام برد.