سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صدیقه خدابنده شهرکی –

چکیده:

این پژوهش مطالعه ای مقطعی است که در آن کاهش شنوایی کارگران شاغل در کارخانه ذغالشویی زرند و معادن ذغالسنگ پابدانا، هشونی، همکار، هجدک و باب نیزو و رعایت اصول پیشگیری در سر و صدا در سال ۱۳۸۱ مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پژوهش بعد از انجام ادیومتری با دستگاه شنوایی سنجش با اصوال خالص Madsen مدل ۸۲۲ بر روی ۳۲ نفر کارگر شاغل در قسمتهای مختلف انجام گردید. نشان داد که حداقل ۲۱% تا ۶۳% آنان دچار کاهش شنوایی بوده که بر این اساس ۱۵۰ نفر کارگر انتخاب گردید.
اساس تشخیص کاهش شنوایی سابقه تماس بار وصدا و سنجش با اصوات خالص P.T.A بود و تمامی کارگران سنجش شنوایی پایه در زمان بد و استخدام برای آنان انجام شده و همگی آنان از نظر شنوایی سالم بودند. علاوه بر این اندازه گیری صدای محیط کار از دستگاه تراز سنج صدا به مدت ده بار متوالی در محلهای مورد نظر استفاده شده و محیط کار از نظر اصول پیشگیری از کارگران مصاحبه وتوسط خود محقق محیط کار از نظر سد و صدا مشاهده گردید.
به منظور تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد ۲۸% کارگران از نظر شنوایی سالم، ۲۰/۶۶% ناشنوایی جزئی ، ۲۴/۶۶% ناشنوایی ملایم، ۲۲/۶% ناشنوایی متوسط، ۳/۳۳% ناشنوایی شدید و ۶۶% ناشنوایی دایم داشته اند. بین افت آستانه شنوایی گوش راست و چپ در فرکانس های مختلف ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۸۰۰۰ هرتز با متغیرهای سن، سابقه کار و مدت تماس با سر و صدا (نوبت کاری، ساعت) ارتباط معنی داری (بترتیب P<0/0005, P<0/00001) بر اساس مشاهدات محقق از سیستم هیدرولیک بجای پنوماتیک استفاده نشده و فقط برای کاهش سر و صدا افراد از اتاقک های در تاسیسات ثابت اسفتاده میکردند و هیچگاه آموزش پیشگیری از سر وصدا برای کارگران در مدتکار انجام نشده است. میانگین تراز کلی صدای تجهیزات متحرک درمحدوده dB(A) 112-91، تجهیزات ثابت در محدوده dB(A) 130-61 و مدت کارکردشان بین ۶-۲ ساعت در یک نوبت کاری بود. تعداد ضربه ای صدای افنحار dB(A) 150-110 بالاتر از حد مجاز تراز فشار صوت بود.
از آنجاییکه مطالعات آماری نشان می دهد کاهش شنوایی در فرکانسهای ۴۰۰۰ و ۸۰۰۰ هرتز بطور محسوس شروع شده و چون این فرکانس ها خارج از محدوده فرکانس های مکالمه می باشند، لذا کارگران متوجه این موضوع نبوده و احتمالا افزایش سن و سابقه کار ومدت تماس با سر وصدا به فرکانس های مکالمه نیز کشیده خواهد شد. بالا بودن سر وصدا درمعادن و کارخانه که چند برابر میزان استاندارد است و نیز عدم رعایت اصول ایمنی در محیط کار، کارگران این معادن بطور جدی در معرض خطر کاهش شنوایی ناشی از سر و صدای محیط می باشند. بنابراین باید هرچه بیشتر برای استاندارد محیط کار و رعایت اصول پیشگیری اقدامات لازم صورت گیرد.