سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد ملکی نسب – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب، شرکت مهندسین مشاور ری آب
مهدی قالیباف سرشوری – کارشناس ارشد مهندسی عمران – محیط زیست، شرکت مهندسین مشاور ری آب

چکیده:

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی – اجتماعی موجب افزایش تقاضای آب شهری شده است . بطور معمول، مصرف آب خانگی بیشترین بخش مصرف آب شهری را تشکیل می دهد . از جملة موثرترین اقدامات جهت صرفهجویی در مصرف آب خانگی، استفاده از شیرآلات و تجهیزاتی می باشد که بدین منظور طراحی شده اند . در این مقاله ، استفاده از شیرهای بهداشتی اهرمی و تجهیزات کاهنده مصرف شامل درفشان ودوش های کم مصرف در سطح شهر شاندیز مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور پس از تعیین حجم نمونة مناسب، ۲۳ مشترک از میان مشترکین خانگی شهر شاندیز با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب گردیدند . جهت اندازه گیری دقیق مصرف در بخش های مختلف مصرف آب خانگی، کنتورهای مجزا برای کلیة مصارف انتهایی مشترکین منتخ ب نصب گردید . مصرف آب مشترکین به تفکیک مصارف انتهایی، به صورت روزانه و در یک دورة زمانی ۹ روزه اندازه گیری شد؛ سپس شیرها و تجهیزات کم مصرف در منازل مشترکین نصب و مصارف انتهایی برای یک دورة زمانی ۹ روزة دیگر اندازه گیری شد . نتایج تحلیل ها نشان می دهد که نصب شیرآلات و تجهیزات جدید موجب کاهش ۲۷ تا ۳۴ درصدی در مصارف انتهایی مربوطه و بطور متوسط موجب کاهش مصرف آب خانگی به میزان ۲۶ درصد در شهر شاندیز می شود . در این مقاله همچنین طرح نصب تجهیزات کم مصرف در منازل مشترکین خانگی شهر شاندیز مورد ارزیابی مالی – اقتصادی قرار گرفته است . بررسی ها نشان می دهد که نسبت درآمد به هزینة اجرای این طرح در شهر شاندیز بیشتر از ۲ می باشد .