سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا پیشه ور اصفهانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا حبیبی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پیامد حضور امواج ضربه ای در پلوم جت، تولید نویز تشدیدی در یک باند فرکانسی کوتاه است. یکی از موفق ترین روش ها در حذف این نویز استفاده از زائده های مستطیلی در خروجی نازل می باشد. در این مقاله تاثیر این سرپوش در ساختار جریان، مخصوصاً واحدهای نیمه پریودیک امواج ضربه ای بررسی شده است. بر اساس نتایج عددی بدست آمده استفادة همزمان از سرپوش مستطیلی چهار پر و ایجاد شیارهایی در خروجی نازل تاثیر بیشتری در کاهش دامنة امواج ضربه ای و تضعیف آنها در پریود چهارم و پنجم که منشاء ایجاد نویز تشدیدی است دارد. روش دیگری که در این مقاله بررسی میشود اثر چرخش جریان در خروجی نازل بوسیلة پره های مایل بر ساختار شبه پریودیک امواج ضربه ای است. بود.اثر این روش با سرپوش های مستطیلی نیز مقایسه میشود.