سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد زمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
سیدجواد میرزایی – دانشجوی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبائی – استادیار دانشگاه شهرکرد
پیام نجفی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن، بویژه در کشورهای در حال توسعه، باعث انباشته شدن حجم عظیمی از زبالههای شهری گردیده است . بنابراین در سالهای اخیر بمنظور کاهش مشکلات زیست محیطی توجه زیادی به بازیافت زباله و بکارگیری کمپوست حاصل در اراضی کشاورزی شده است . مشکلی که در مسیر تبدیل زبالهها به کمپوست وجود دارد، تولید حجم انبوهی شیرابه است . که باید به شیوهای مناسب جمع آوری و دفع گردد . تحقیق حاضر بر روی تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان انجام گرفته است . آزمایش در قالب یک طرح فاکتوریل با سه سطح زئولیت ( صفر، ۵ و ۱۰ درصد وزنی ) و دو نوع بافت خاک سبک ( لوم شنی ) و سنگین ( لوم رسی ) در سه تکرار مجموعاً در ۱۸ عدد لایسیمتر به طور کاملاً تصادفی اجرا گردید . مقادیر کل مواد جامد محلول ) ) TDS و کل مواد جامد معلق ) ) TSS در دوازده مرتبه کاربرد شیرابه بر روی خاک در شیرابه ورودی و زهاب خروجی ستونها با استفاده از روش استاندارد اندازه گیری شد . داده ها با استفاده از نرم افزار SAS مورد آنالیز قرار گرفت . نتایج جدول تجزیه واریانس نشان میدهد که بافت خاک بر روی کاهش پارامتر های TSS و TDS در سطح یک درصد اثر معنی دار داشته است ولی اثر زئولیت بر روی پارامترهای اندازه گیری شده در سطح پنج درصد معنی دار نبود . همچنین اثر متقابل خاک در زئولیت نیز در تمام پارامترها بجز TSS در سطح یک درصد ) (۰,۰۱ >p معنی دار گردید . بعلاوه نتایج نشان میدهد که میزان TSS در خاک سنگین به حدود ۱۴۹۱ میلی گرم در لیتر کاهش پیدا کرده، در حالی که این میزان در خاک سبک به حدود ۱۲۵۶۳ میلی گرم در لیتر رسیده بود . به همین ترتیب TDS هم در خاک سنگین به حدود ۱۴۹۱ میلی گرم در لیتر کاهش یافته در حالی که این میزان در خاک سبک به حدود ۷۸۸۷۷ میلی گرم در لیتر رسیده بود . نتایج نشان دهنده عملکرد موثر خاک سنگین در کاهش TDS ، TSS در فرآیند تصفیه زمینی شیرابه است .