سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا احسانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، اصفهان
فرحناز اقبالی بابادی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، اصفهان
عسگری – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، اصفهان
طباطبایی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، اصفهان

چکیده:

وجود ترکیبات گوگردی یکی از منابع اصلی ایجاد آلودگی و تولید دی اکسید گوگرد در حین احتراق زغالسنگ است که استفاده از آن را محدود مینماید. گوگردزدایی زغالسنگ به سه روش فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی انجام میشود. فلوتاسیون مهمترین روش فیزیکی است که به واسطه آن میتوان گوگردپیریتی زغال را طی فرآیند شناورسازی و با استفاده از تفاوت خاصیت سطح پیریت و زغالجدا نمود. اغلب در صنعت، فلوتاسیون زغال به منظور کاهش خاکستر زغال مورد استفاده قرار میگیرد، ولی با استفاده از مواد شیمیایی و شرایط مناسب میتوان کاهش گوگرد زغال بوسیله روش فلوتاسیون را نیز مورد توجه قرار داد. دراین تحقیق، تأثیر مواد شیمیایی مورد استفاده به عنوان کلکتور و کف ساز و همچنین تأثیر غلظت پالپ بر روی کاهش گوگرد و خاکستر زغال و نیز درصد بازیافت زغالسنگ در مقیاس نیمه صنعتی مورد بررسیقرار گرفته است. با توجه به نتایج این تحقیق، کلکتور نفت سفید نسبت به بنزول عملکرد بهتری داشته، همچنین کف ساز روغن کاج نتایج کاهش گوگرد بهتری از خود نشان داده است.