سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیده هاشمیان – دانشگاه آزاد اسلامی یزد، دانشکده شیمی

چکیده:

در این تحقیق میزان کاهشCOD پساب های نساجی توسط دی اکسید کلر و اشعه UVبررسی شد. پارامترهایی نظیر غلظت اولیه نمونه های رنگ و غلظت دی اکسید کلر، زمان اثر دی اکسید کلر و زمان تابش اشعهUVبررسی و در هر مورد شرایط بهینه تعیین گردید . آزمایش ها در دمای ثابت(۲۳C) و (۷/۲-۷/۶) PH بررسی گردید و نشان داد که افزایش دی اکسید کلر تا غلظتppm ١٥ سرعت اکسیداسیون را افزایش داده ولی افزایش بیشتر این ماده اکسید کننده اثر قابل ملاحظه ای در کاهش میزانCOD ایجاد نمی کند و غلظت ppm١٥ اکسیدان بهعنوان غلظت بهینه تعیین گردی د. زمان تأثیر مناسب اکسیدان ١٥ دقیقه بود. در مورد تابش در زمان ۲۵-۲۰ دقیقه سرعت اکسیداسیون افزایش ولی در زمانهای طولانی تر، افزایش اکسیداسیون را به دنبال نداش ت. نتایج آزمایش ها نشان داد که عمل هوادهی کاهش ناچیزی در میزانCODایجاد می کند. بررسی ها نشان داد که استفاده از اشعهUV و اکسید کننده هر کدام به تنهایی، کاهش ناچیزی در میزان COD ایجاد می نماید در حالی که اگر این دو عامل به طور همزمان مورد استفاده قرار گیرند درصد بالایی ازCODنمونه های رنگ و پساب راکاهش میده د. در واقع استفاده از این دو عامل به صورت همزمان به علت تولید رادیکال افزایش راندمان تصفیه پساب ها را به دنبال داشت.