سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا افتخاری – کارشناس ارشد – دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
عباس اکبرزاده – دانشیار – دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تغییرات دمایی در طول غلتک باعث ایجاد انحناء میشود. انحناء موجدار شدن و ایجاد عیب در تسمه و وارد آمدن تنشهای نامتعادل و شکست غلتک در پی دارد. در گذشته برای بدست آوردن انحناء از معادلات ریاضی استفاده میشد. بدین وسیله تأثیر عوامل مکانیکی و در نتیجه تغییر شکل غلتک هنگام نورد داغ محاسبه میشد. برای کاهش نیرو و جلوگیری از شکست غلتک، م یتوان در غلتک انحناء ایجاد کرد. این امر موجب کاهش فشار وارده به غلتک و احتمال شکست غلتک میشود. دراین کار تحقیقاتی دلایل شکست غلتک در مرحله پایانی نورد داغ با استفاده از نرم افزارANSYS بررسی شد، تا راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از شکست غلتک حین نورد بدست آید. شرایط مرزى به دو دسته حرارتى و مکانیکى تقسیم گردید.تحلیل هر دو دسته شرایط در ۶ فاصله زمانی و به دنبال هم انجام گرفت. نتایج تحلیل حرارتی به عنوان پیش فرض در قسمت مکانیکی استفاده شد. در نهایت نمودارهای دمای غلتک از تحلیل حرارتی و تنش و جابجایی از تحلیل مکانیکی از نرمافزاراستخراج گردید. نتایج حاصل نشان دهنده جابجایی نسبی بیشتر در المانهای میانی غلتک است. با توجه به لقی غلتکها، مقدارانحناء واقعی ایجاد شده در سطح غلتک بدست میآید. با ایجاد کراون مناسب در سطح غلتک، میتوان این مقدار جابجایی را جبران کرد و باعث توزیع یکنواخت تنش و کرنش در سطح بشکه غلتک گردید، که نتیجه آن کاهش احتمال شکست غلتک است.