سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد نعمت الهی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
غلامعباس ایزدی – کارشناس ارشد علوم دامی

چکیده:

تولید مثل گوسفند در مناطق معتدل از نوع پلی استروس فصلی است و فصل تولید مثل با کاهش طول روز و درجه حرارت آغاز می شود . گوسفند ماکویی از جمله اکوتیپ های گوسفند در ایران است که در استان آذربایجان غربی پرورش داده می شود . قوچ اندازی در گوسفندان ماکویی در مهر ماه انجام می گیرد . به منظور بررسی تأثیر فصل بر رشد فولیکولها، تشکیل جسم زرد و برقراری چرخه فحلی بررسی کشتارگاهی از فروردین سال ۱۳۸۳ شروع و تا شهریور همان سال بر روی میشهای ماکوئی انجام پذیرفت . نمونه برداری یک بار در هفته از کشتارگاه شهرستان خوی انجام گرفت. در مجموع ۱۲۰ دستگاه تناسلی بررسی گردید و اندازه قسمتهای مختلف دستگاه تناسلی و وضعیت فولیکولهای کامل و جسم زرد بر روی تخمدانها ثبت گردید . ابعاد دستگاه تناسلی بوسیله آزمون F و وضعیت فولیکولهای کامل و اجسام زرد بوسیله آزمون مربع کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . از نظر اندازه طول و عرض تخمدانها، ماههای مختلف اختلاف معنی داری وجود داشت ( به ترتیب ۰/۰۱ >P و ۰/۰۵ >P) . اختلاف معنی داری در ضخامت تخمدانها در ماههای مختلف بررسی مشاهده نگردید . اندازه شاخ رحم و جسم رحم نیز در ماههای مختلف اختلاف معنی داری داشتند (۰/۰۱>P) . بیشترین اندازه ابعاد دستگاه تناسلی ( تخمدانها و رحم ) در شهریور ماه مشاهده شد . تعداد فولیکولهای کامل و اجسام زرد در ماههای مختلف اختلاف معنی داری داشتند ( ۰/۰۱>P ) . بیشترین میزان فولیکولهای کامل ( ۸۰ % ) و اجسام زرد ( ۷۵ %) در شهریور مشاهده شد . همچنین در این بررسی مشخص شد که فعالیت تولید مثلی ( وجود جسم زرد ) بر افزایش اندازه دستگاه تناسلی ( شاخ رحم و جسم رحم ) مؤثر می باشند(۰/۰۱>P).