سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا منتظران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید مدنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد رضا نادری درباغشاهی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
شادی سادات مهاجرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثرتاریخ کاشت بر عملکرد دانه و روغن ، درصد روغن و شاخص برداشت یازده ژنوتیپ کلزای پائیزه در شرایط آب و هوائی اراک ، آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزارع دانشگاه آزاد اسلا می واحد اراک اجراء گردید . در این طرح تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل تاریخ کاشت معمول یا ۱۵ شهریور وکشت تاخیری یا ۱۸ مهر و یازده ژنوتیپ شامل ARC-91004 ،Celsious ،Dexter، Geronima ،Talaye ،Talent ،Sinotra ،Orient ،ARC-5 ،Sahara و ARC-2 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج این بررسی نشان داد که در شرایط تنش سرما و غیر تنش ارقام از نظر عملکرد دانه و شاخص برداشت اختلاف معنی داری داشتند و در سایر موارد اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم Talaye بامیانگین ۳۶۴۳ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط به Geronima با میانگین ۲۸۳۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. همچنین رقم Talaye با میانگین ۴۵ % بالاترین و رقم ARC-5 با میانگین ۳۶ % کمترین شاخص برداشت را به خود اختصاص دادند.