سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی زهدی اقدام – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
غلامرضا جنتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
جواد خلیلی محله – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

یکی از سیستم های کشت مخلوط گیاهان که از مراتع طبیعی می توان اقتباس نمود کشت مخلوط لگومینوزها با گراس ها است طوری که در این نوع کشت مخلوط ، لگوم ها از طریق انتقال سمبیوز یک به گراس ها و حاصل خیز نمودن خا ک و گراس ها با تغذیه سطحی با استفاده از سیستم افشان ریشه و حفظ لگوم ها در مقابل خسارت سرما در مخلوط سازگاری مناسبی را ایجاب می کند . به منظور بررسی اثر نسبت های مخلوط سیاه دانه با جو در تولید علوفه در فصول کوتاه و اثر میزان ها ی مصرف بذر ، آزمایشی در طول دو سال ۸۱ و ۸۲ انجام گردید. در هر سال کشت تیمارها در اوایل بهار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اردبیل در قالب طرح اسپیلت پلات انجام گرفت که در آن میزان پذر مصرفی (۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم) بعنوان فا کتور اصلی و نسبت در مخلوط شدن (جو خالص، ۸۰ % جو + ۲۰ % سیاه دانه، ۶۰ %جو + ۴۰ % سیاه دانه ، ۴۰ % جو + ۶۰ % سیاه دانه ، ۲۰ %جو + ۸۰% سیاه دانه و سیاه دانه خالص ) بعنوان فا کتور فرعی در نظر گرفته شدند . در طول آزمایش صفات وزن تر، وزن خش ک علوفه ارتفاع گیاه و اندازه گیری گردید . داده های بدست آمده در هر سال مورد تجزیه واریانس جداگانه و داده های حاصل از دو سال تجزیه واریانس مر کب گردید.