سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم نجفی – محقق موسسه تحقیقات اصلاح ثهیه نهال و بذربخش تحقیقات ذرت و گیاهان علو
حسین غفاری خلیق – محقق موسسه تحقیقات اصلاح ثهیه نهال و بذربخش تحقیقات سیب زمینی , پیاز و

چکیده:

در این تحقیق به منظور تعیین مطلوبترینالگوی کاشت مخلوط ذرت با لوبیای ارقام تجارتی , ذرت هیبریددانه ای۷۰۴با لوبیای رقم دانشکده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال مورد بررسی قرار گرفتند.در این تحقیق شش الگوی کاشت مخلوط با توجه به این اصل که ذرت بعنوان گیاه اصلی و لوبیا گیاه فرعی محسوب می شود در نظر گرفته شده است و همچنین فاصله ثابت خطوط کاشت ذرت از همدیگر با ۷۵ سانتیمتر و فاصله لوبیا از ذرت ۱۵ سانتی متر (روی خط مشترک) بودند. بدین حالت که اولین تا ششمین الگوی کاشت به ترتیب ۱- شش خط فقط ذرت۲- سه خط ذرت، یک خط لوبیا و سه خط ذرت ۳- دو خط ذرت، یک خط لوبیا، دو خط ذرت، یک خط لوبیا ۴- یک خط لوبیا، یک خط ذرت ۵- کاشت دو خط لوبیا در دو طرف خط ذرت ۶- کاشت چند کپه لوبیا در اطراف ذرت تعیین گردید. طی عملیات کاشت تا برداشت در طول روند رشد یادداشت برداریهای مهم مربوط به خصوصیات فنولوژی رشد هر واریته (ذرت و لوبیا) بصورت مجزاو همچنین از سایر صفات زراعی انجام گردید. سپس بعد ازتجزیه واریانس داده های آماری حاصل از یادداشت برداریها جهت ارزیابی مزایایکشت مخلوط ذرت ولوبیاو عملکرد نهایی محصولدر الگوهای مختلف کاشت و همچنین در تیمارهای مختلف مورد مطالعه از نسبت برابری زمین استفادهشد. نتایج بدست آمده نشانمی دهد که کلیه تیمارها و الگوهای مختلف بر تککشتی گیاهان ذرت و لوبیا برتری دارند. با توجه به این نتایج می توان استنباط نمود که رقابت گیاهی در اکثر الگوهاوتراکمهای مخلوط به حدی نبود که ایجاد رقابت شدید نماید. در نتیجه عملکرد نهایی کشت های مخلوط نسبت به تک کشتی آنها بیشتر بود.