سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد تقی کربلائی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج مازندران
صغری عاقب – کارشناس ارشد و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی
عبدالرحیم رحیم پور – کارشناس ارشد و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی
سیدحسین حسینیان – کارشناس ارشد و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی کشت مستقیم ارقام برنج (روش خشکه کاری و بستر مرطوب ) در مقایسه با نشاء کاری در استان مازندران ، آزمایشی در مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی لاله آباد شهرستان بابل به صورت طرح اسپلیت پلات با نمونه برداری سه تکراری در سال زراعی ۱۳۸۴ اجرا د ر آمد . فاکتور اصلی شامل رقم و فاکتور فرعیشامل روش کشت بود . در این مطالعه ، مجموعه ای از صفات زراعی ، فنولوژیکی، مورفولو ژیکی مورد بررسی قرار گرفت . در هر کرت آزمایش بصورت مشاهده ای تعداد روز از کاشت تا ٥٠ درصد گلدهی ، تعداد روز از کاشت تا برداشت و صفات تعداد پنجه در مترمربع و تعداد پنجه مؤثر در مترمربع ثبت گردید . ارتفاع بوته و طول خوشه(برحسب سانتی متر)، تعداد دانه در هر خوشه، درصد دانه های رسیده در هر خوشه برروی ١٠ بوته تصادفی اندازه گیری گردید . همچنین صفات وزن هزار دانه (گرم) و عملکرد (تن در هکتار) در زمان بر داشت مورد ارزیابی قرار گرفت . اثر متقابل معنی دار بین ارقام و روش های کشت برای صفات طول خوشه و عملکرد مشاهده نگردید . در بین صفات مورد مطالعه تفاوت معنی داری بین ارقام و روش های کشت وجود داشت. در بین ارقام مورد بررسی رقم طارم دارای حد اکثر ارتفاع ، درصد دانه های رسیده و طول خوشه (که بجز شفق تفاوت معنی داری باسایر ارقام نداشت ) و حداقل تعداد پنجه در متر مربع ، تعداد پنجه مؤثر در متر مربع ، وزن هزار دانه ، تعداد روز تا ٥٠ % گلدهی و ٥٠ % برداشت بود. رقم شفق دارای حداقل ارتفاع ، طول خوشه و وزن هزار دانه بود . رقم نعمت (تفاوت معنی داری با فجر نداشت )، از بیشترین تعداد پنجه در متر مربع و تعداد پنجه مؤثر در متر مربع برخوردار بود ، ضمن اینکه دارای بیشترین وزن هزار دانه ، تعداد روز تا ٥٠ % گلدهی و تعداد روز تا برداشت بود . رقم هیبرید که دارای بیشترین تعداد دانه در خوشه بود، از کمترین درصد دانه های رسیده نیز برخوردار بود . از لحاظ عملکرد رقم فجر دارای بیشترین و بین سایر ارقام تفاوت معنی داری وجود نداشت . بطور متوسط بیشترین تعداد پنجه در متر مربع ، ارتفاع بوته ، تعداد پنجه مؤثر درمتر مربع در بستر مرطوب و ار نظر عملکرد بین بستر مرطوب و کشت نشائی تفا وت معنی داری وجودنداشت . کشت نشایی دارای بیشترین طول خوشه ، تعداد دانه (که تفاوت معنی داری با بستر خشک نداشت)، درصد دانه های رسیده ، وزن هزار دانه ، عملکرد بود . بستر خشک نیز نسبت به دو روش دیگر از تأخیر بیشتری در گلدهی و برداشت برخوردار بود.