سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الیاس نیستانی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
علی اکبر محمودی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

چکیده:

به منظور بررسی کشت پاییزه و بهاره خلر تعداد ١٢ لاین از گونه Lathyrus Cicera در آبانماه ١٣٨٢ و فروردین ١٣٨٣ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٣ تکرار در ایستگاه تحقیقات دیم شمال خراسان (شیروان) اجرا گردید . به دلیل خسارت سرما کلیه لاین ها ی مورد بررسی در کشت پاییزه از بین رفتند . در کشت بهاره از صفات ،درصد پوشش، تعداد روز تا ٥٠ درصد گلدهی ، تعداد روز تا رسیدگی ، ارتفاع بوته ، عملکرد بیوماس ، عملکرد دانه و وزن صد دانه یادداشت برداری های لازم به عمل آمد . نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که لاین ها از لحاظ تمام صفات اندازه گیری شده دارای اختلاف معنی دار می باشند. مقایسه میانگین به روش دانکن نشان داد که در کشت بهاره از نظر عملکرد بیوماس لاین شماره ١١ با ۱/۳۷۲ تن در هکتار حد اکثر و لاین شماره ١ با ۰/۸۷۴ تن در هکتار حداقل عملکرد را دارا بودند . از نظر عمل کرد دانه لاین شماره ۵ با ۰/۵۴۶ تن در هکتار حداکثر و لاین شماره ٢ با ۰/۳۰۸ تن در هکتار حداقل عملکرد دانه را در بین لاین های مورد بررسی دارا بودند.