سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن رضائی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

پنبه با نام علمی گوسیپیوم هرباسیوم از خانواده مالواسه می با شد که به عنوان یک گیاهی که هم به عنوان الیاف و هم به عنوان یک گیاه روغنی در جهان مورد کشت قرار می گیرد امروزه سعی بر این است که با بکارگیری پتانسیل های موجود در طبیعت ، میزان تولید را تا حد امکان افزایش دهند روش های به زراعی یکی از روش های مهمی است که با حفظ محیط وثبات تو لید توانسته است مقدار تولید را افزایش دهد در این تحقیق امکان کاهش فاصله بین ردیف ها نسبت به روش های گذشته مد نظر بوده است طر ح مورد نظر در شهرستان فسا در غالب طرح اسپلیت پلات در چهار تکرار انجام شد تیمار ها عبارت بودند از تیمار رقم به عنوان تیمار اصلی (رقم سای اکرا A2 رقم بختگان A1) و تیمار فاصله بین ردیف به عنوان تیمار فرعی (فاصله بین ردیف ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ به ترتیب B4, B3,B2,B1 ) در چهار تکرار انجام شد فاکتو رهای مورد اندازه گیری عبارت بودند از ١‐- ارتفاع گیاه ٢‐ -سطح برگ ٣‐- عملکرد (وش+پنبه دانه ) ٤‐ وزن خشک اندام های هوایی ، که در نهایت نتایج را با نرم افزار MSTATC و نمودرا رهای مربوطه با نرم افزار EXCELL2003 رسم شد . نتایج نشان داد که بین ارقام از نظر عملکرد اختلاف معنی داری در سطح ۰/۰۱% و ۰/۰۵% دیده نشد در فواصل کشت های مختلف نیز در بین ارقام اختلاف معنی داری در سطح ۰/۰۱% و ۰/۰۵% مشاهده نشد اما در اثرا متقابل بین رقم وفاصله کشت تیمار رقم بختگان با فاصله کشت ٢٠ سانتی متر ی نسبت به تیمارهای دیگر اختلاف معنی داری مشاهده شد از نظر وزن خشک اندام های هوایی بین ارقام و بین فواصل کشت اختلافی مشاهده نشد ولی در اثرات متقابل بین رقم و فاصله کشت بین تیمار بختگان با فاصله کشت ۴۰، ۶۰ و ۸۰ نسبت به تیمارهای دیگر اختلاف معنی داری وجود دارد . نتایج نشان می دهد که رقم بختگان نسبت به رقم سای اکرا در ردیف ها ی مختلف کشت از وزن خشک بیشتری برخوردار می باشد در فاکتور سطح برگ بین ارقام و بین فواصل کشت و اثرا متقابل بین رقم و فواصل کشت تفاوت معنی داری دیده نشده است در فاکتور ارتفاع گیاه بین ارقام اختلافی دیده نشده است اما د ر فواصل کشت اختلاف دیده شده است بیشترین مقدار مربوط به تیمار فاصله ٨٠ سانتی متر و کمترین مقدار تیمار با فاصله ٢٠ سانتی متری می با شد ولی در اثرا ت متقابل بین رقم وردیف بین رقم سای اکرا با فاصله کشت ٨٠ و سایر تیمارهای دیگر در سطح ۰/۰۱% و ۰/۰۵% اختلاف معنی داری مشاهده شد.