سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کبرا نوروزی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
جلیل خارا – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
یوبرت قوستا – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

قارچ بیماریزای Verticillium dahliae که باعث پژمردگی آوندی در گیاه پنبه می شود از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد . در این مطالعه اثر قارچ آربوسکولار میکوریز etunicatum Glomus و V. Dahliae خاکزاد و برهمکنش آنها روی کلونیزاسیون ریشه و رشد گیاه پنبه در شرایط گلدانی بررسی شده است. مایه تلقیح ورتیسیلیوم و قارچ میکوریزای آربوسکولار با خاک گلدانها مخلوط شدند. تلقیح گیاهان با ورتیسیلیوم وزن تر اندام هوایی و ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، طول ساقه و ریشه و سطح برگی را در مقایسه با شاهد کاهش داد. اما تیمار مضاعف V.dahliae + G.etunicatum موارد مذکور را به ترتیب ۶۴/۴۹، ۴۲/۴۳، ۲۶/۱۱، ۲۵/۴۸، ۳۲/۲۵، ۲۲/۹۱ و ۱۵۴/۳۷ درصد افزایش داد . کلونیزاسیون ریشه با میکوریز در تیمارهای میکوریزایی به میزان ۱۹/۶۸ درصد بالاتر از تیمارهایی با تلقیح مضاعف (mycorrhiza + Verticillium) بود. بعلاوه گیاهان بیمار میکوریزایی علائم بیماری خفیفتری را نشان دادند و شدت بیماری در آنها کاهش یافت . از این بررسی چنین نتیجه گیری می شود که اثرات مفید این نوع قارچ میکوریزایی می تواند اثرات بیماریزایی ورتیسیلیوم را تخفیف دهد.