سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا آذرافزا – دکتری مکانیک – گروه صنایع شهید باکری
علی داور – کارشناس ارشد – گروه صنایع شهید باکری
علی اصغر جعفری – استاد یار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدمحمدرضا خلیلی – دانشیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله کمانش و ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای کامپوزیتی چندلایهاز سه روش تئوری کلاسیک لایه ها، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و روش نرم افزاری ( ANSYS )بدست آمده اند و با هم مقایسه شده اند.بعد از بدست آوردن بار بحرانی کمانش، اثر بار محوری بر روی فرکانسهای طبیعی پوسته بررسی شده است. کامپوزیت بصورت یک چندلایه ارتوتروپیک در نظر گرفته شده است. بعد از نوشتن معادلات تعادل با استفاده از روابط کرنش _تغییر مکان بر مبنای تقریب اول لاو و جایگزینی آنها در روابط تنش_کرنش، نهایتاً معادلات تعادل بر حسب مولفه های تغییرمکان نوشته شده اند. شرایط مرزی مورد نظر یکسر گیر دار یکسر آزاد می باشد و مولفه های تغییرمکان بصورت سریهای فوریه دوگانه در نظر گرفته شده اند. پس از ساده سازی معادلات تعادل، معادله بار کمانشی و معادله فرکانسی پوسته استخراج شده است. در این مقاله علاوه بر بررسی اثر بار محوری فشاری بر روی فرکانس های طبیعی پوسته، اثر پارامترهای هندسی و زاویه الیاف روی بار کمانش و فرکانسهای طبیعی نیزبررسی شده است. صحت نتایج به دست آمده در این مقاله از مقایسه با نتایج موجود در مراجع بررسی شده است.