سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا صفاریان – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران
شهرام منتصر کوهساری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران- ایران
وحید ماجدی اصل – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مقدار امپدانس توا لی صفر و نسبت امپـدانس تـوالی صـفر بـه امپدانس توالی مثبت کابل در محاسبه جریانهای اتصال کوتـاه فاز به زمین، تنظیم رله ها و طراحی اجزای سیسـتم از اهمیـت زیادی برخوردار اسـت . بـر خـلاف خطـوط هـوایی، نسـبت امپدانس توالی صفر به توالی مثبت در کابلهـا عـدد مشخصـی نیست و رنج تغی یـرات زیـاد دارد . از سـوی دیگـر، بـه دلیـل وابستگی امپدانس توالی صفر کابلها به شرایط و محیط نصـب کابل، اغلب در کاتالوگ کابلها تنها امپدانس توالی مثبـت آنهـا اعلام می شود و پارامترهای توالی صفر کابل داده نمی شود . در این مقاله میزان تـأثیر پارامترهـای مختلـف روی امپـدانس توالی صفر و نسبت امپدانس توالی صـفر بـه امپـدانس تـوالی مثبت کابلها بررسی و ارائه می گردد . مطالعه بـر روی کابلهـای موجود در یک مجتمع صنعتی انجام شده اسـت . بـرای تعیـین تأثیر عوامل مختلف، شبیه سازی های زیادی به کمک نرم افـزار EMTP انجام گرفته است . نتایج آنالیز حساسی ت برای کابلهایمختلف در اینجا ارائه می گـردد و صـحت نتـایج شـبیه سـازی نشان داده می شود . تأثیر کمی هـر یـک از پارامترهـا در انـواع مختلف کابـل بـا سـطوح مختلـف ولتـاژ در نهایـت در یـک جمع بندی ارائه می گردد .