سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
شهاب الدین یثربی – دانشیار گروه خاک و پی، بخش عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این مقاله رفتار خزشی سنگریزه های چند سنگ سست بر اساس مدل دانه بندی مناسب ایجاد شده برای آنها بررسی شده است. همچنین دستگاه تحکیم بزرگ را که برای انجام آزمایشها از آن استفاده شده، معرفی گردیده است. نمودارهای کرنش در مقابل زمان حاصل از آزمایشهای خزش بهمراه معادله خطی برازش شده در شرایط خشک برای سنگ پتاس و در شرایط خشک و اشباع برای دو نوع سنگ شیل ارائه شده اند. سپس با استفاده از نتایج آزمایشهای خزش انجام گرفته، مقادیر نرخ خزش برای شرایط خشک و اشباع تعیین گردیده است.