سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین معصوم بیگی –
علی اکبر کریمی زارچی –

چکیده:

مواد زائد جامد همیشه به عنوان یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست مورد توجه بوده است . ب ا پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت ، تولید زباله ها بیشتر و متنوع تر شده است وتوجه خاص به مدیریت مواد زائد جامد از اهمیت بالائی برخوردار است . روشهای مدیریت پسماند که امروزه در بیمارستان های ایران اجرا می شود در بسیاری موارد، روشهای کاملی نیست و نیازمند اصلاح می باشد . به همین منظور بررسی وضعیت زباله های تولی دی مواد زائد جامد همیشه به عنوان یکی از آلاینده های اصلی محیط زیست مورد توجه بوده است . ب ا پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت ، تولید زباله ها بیشتر و متنوع تر شده است وتوجه خاص به مدیریت مواد زائد جامد از اهمیت بالائی برخوردار است . روشهای مدیریت پسماند که امروزه در بیمارستان های ایران اجرا می شود در بسیاری موارد، روشهای کاملی نیست و نیازمند اصلاح می باشد . به همین منظور بررسی وضعیت زباله های تولی دی ۴۳۱/۲ بیمار بستری با هدف تعیین وضع موجود و مقایسه نتایج حاصل با مطالعات مشابه انجام گردید. مطالعه انجام شده از نوع توصیفی مقطعی و در خصوص شناخت دقیق کمیت پسماند بیمارستانی می باشد . عملیات توزین زباله ها ی عفونی و شبه خانگی بمدت ۸۵ روز درایام هفته ازشنبه تا جمعه و قبل از تحویل زباله های بیمارستان به شهرداری در ساعات ۲۴-۲۳ انجام گردید . داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSSوآزمونهای آنووا و توکی مورد بررسی قرارگرفت میانگین دانسیته زباله های شبه خانگی وعفونی به ترتیب ۱۰۱/۱۵ و ۹۴/۶۳ کیلوگرم برمترمکعب، می باشد – میانگین وزن زباله های شبه خانگی و عفونی به ترتیب ۱۲۹۷/۶ و ۶۴۰/۸۶ کیلوگرم در روز با میانگین تعداد بیماربستری ۴۳۱ نفردر روز بود . نتایج نشان می دهند که میانگین وزن زباله شبه خانگی تولیدی در روزهای شنبه الی چهارشنبه نسبت به جمعه اختلاف معنی داری دارند ( p<%5) میانگین سرانه تولید زباله معمولی و عفونی۳/۰۷ و ۱/۵۲ کیلوگرم به ازای هربیمار بستری بوده است . ازکل زباله های تولیدی ۶۷% آن پسماندهای شبه خانگی و ۳۳% آن پسماندهای عفونی بودند دربررسی مدیریت زباله ب یمارستانی تعیین وضع موجود ومقدار و سرانه تولید زباله در اولویت نخست است که دراین طرح هم موردتوجه قرار گرفته است . تولید ۴/۵۸ کیلوگرم زباله های شبه خانگی و عفونی به ازای هربیمار بستری در مقایسه با میزان متوسط سرانه مورد انتظار در تهران و ایران که ۲/۷۱ کیلوگرم می باشد، واختصاص %۳۳ زباله تولیدی به زباله عفونی در مقایسه با مقادیرتوصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت (%۱۰_%۱۵) رقم بالائی به نظر می رسدو نشان دهنده عدم اجرای کامل طرح تفکیک پسماندهای عفونی وشبه خانگی ولزوم توجه خاص .