سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل خلیل پور – پژوهشگر مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان تهران
مجید حسینی – پژوهشگر مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان تهران
عزیز کرمی – پژوهشگر مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان تهران
سیدمحمد میراب – پژوهشگر مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان تهران

چکیده:

اهمیت برنامه ریزی و مدیریت اصولی در ایستگاه های پخش سیلاب از مهمترین عوامل محسوب می شود. نیاز رو به فزاینده آب از یک سو و پایش شرایط حاکم بر ایستگاه های آبخوان احداثی و سرمایه گذاریهای هنگفت در آنها از سوی دیگر ضرورت مدیریت نگهداری و ارزیابیاقتصادی و جتماعی طرح های مذکور را به خوبی نشان می دهد. وجود رسوب نسبتا زیاد در سیلابهای اتفاقی ایستگاه شهید هادی احمدی نشان از وضعیت خاص سیلابهای حوزه بالادستدارد. در این تحقیق به بررسی ارتباط سیلابها با خصوصیات مختلف سیلاب مانند دبی متوسط، دبی حداکثر، زمان بین سیلابها پرداخته شده است. غلظت رسوب با دبی پیک سیلابهای اتفاقی در آذرماه و فروردین ماه دارای همیستگی بسیار بالا بوده کهنشان از وقوعبیشتر سیلابها در این دوماه دارد. همچنین بین غلظت رسوب با اولین سیلابهای در سالهای مختلف آبی ارتباط بسیار معنی داری وجود دارد. هرچه فاصله بین دو سیلاب طولانی تر باشد، مقدار غلظت رسوب افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به طوریکه همبستگی در حد ۹% بین غلظت رسوب با زمان سیلابهای اتفاقی بالابوده و در سال آبی ۸۰-۱۳۸۱ و ۸۰-۱۳۷۹ این همبستگی بسیار بالا می باشد. از سوی دیگر درصد فراوانی سیلابها از نظر تعداد در سال آبی ۷۷-۱۳۷۶ از نظر حجم در سال آبی ۸۱-۱۳۸۰ و ۸۰-۱۳۷۹ این همبستگی بسیار بالا می باشد. از سوی دیگر درصد فراوانی سیلابها از نظر تعداد در سال آبی ۷۷-۱۳۷۶ از نظر حجم در سال آبی ۸۱-۱۳۸۰ ایجاد شده است. ۴۲/۹ درصد حجم کل سیلابها اتفاقی در فروردین ماه اتفاق افتاده و در آذرماه این رقم به ۲۵/۹ درصد رسیده است. در مجموع از نظر حجم سیلابهای اتفاقی ماههای فروردین، آبان و آذر روی هم رفته در حدود ۸۴ درصد از سیلابها را به خود اختصاص می دهند. بنابراین از نظر فراوانی سیلابها دبی پیک و ارتباط و همبستگی مقدار رسوب با خصوصیات سیلابها را به خود اختصاص می دهند. بنابراین از نظر فراوانی سیلابها دبی پیک و ارتباط و همبستگی مقدار رسوب با خصوصیات سیلابها درایستگاه مذکور می توان نتیجه گیری کرد که عملیات اجرایی باید با شرایط حاکم بر منطقه همخوانی داشته باشد.