سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر فیضی – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) ایران
ملک محمد منصوری – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) ایران

چکیده:

هر صنعت باتوجه به خصوصیات خـاص خـود آلاینـده هـای مختلفی را به محیط وارد می کند، و اگـر ایـن آلاینـده هـا بـه شکل کنتـرل نشـده ای وارد محـیط زیسـت پذیرنـده شـوند، مشکلات مختلفی را بر بخشهای مختلف آن ایجاد  می کننـد . نیروگاه شازند جزو یکی از صنایع مهم کشور می باشد که در راستای هدف تولیـد بخشـی از بـرق موردنیـاز کشـور، از احتراق سوختهای فسیلی استفاده می کند . شـکل و نـوع ایـن فعالیت، باعث تولید آلاینده های مختلف هوا، آب و ضـایعات جامد می شود . در یک مطالعه جامع، میزان حضور این آلاینده ها از جهت کمی، و نیز اثرگذاری آنها بر کیفیـت منـابع آب و هوای پیرامون نیروگاه بررسی شده ا ست . نتایج بررسـی نشـان داد که علیرغم کنترل فرآیند، در برخی مواقع ممکن اسـت بـه دلیل ماهیت احتـراق و ضـعف در سیسـتم تصـفیه فاضـلاب، آلاینده های هوا و آب بیش از حـدود مجـاز اسـتاندارد ایـران انتشار یابند . همچنین یک روش محاسباتی ساده که می توانـد برای کنترل لحظه ای پارامتر های آلودگی هوای نیروگاهها قابل
کاربرد باشد، ارائه و برای این نیروگاه بکار برده شده است . بر اساس نتایج محاسبات برای یک زمان انتخـابی میـزان غلظـت گازهای خروجـی CO ، NOx و SO2 بـه ازای هـر مگـاوات
ساعت برق تولیدی بترتیب در زمان گازسوز بودن نیروگـاه ۰و ۱/۳ و ۰/۰۰۱ و در زمان مازوت سـوز بـودن ۰ و ۲ و ۱۳/۵Kg/MW.hr . می باشد